Conflicten Teller nl

 • Er is sprake van grote politieke tegenstellingen, spanningen en/of machtsstrijd
 • Dit heeft nog niet geleid tot geweld of de spanningen gaan niet langer met geweld gepaard
 • Het conflict speelt nu, of niet langer dan een jaar geleden
 • Er is gewapende strijd om de macht over (een deel van) het land
 • Bij de strijd is minstens één regeringsleger en één andere gewapende groepering betrokken
 • Er is gewapende strijd geweest tussen gewapende groepen met meer dan 25 doden per jaar.
 • Er is nu geen grootschalige gewapende strijd meer, er is een vredesakkoord, staakt-het-vuren of het conflict is slapend
 • Er vallen (relatief) weinig doden door de strijd; minder dan 25 per jaar.
 • De oorzaken van het conflict zijn nog niet echt weggenomen.
 • Er kan opnieuw gewapende strijd uitbreken.
 • Er is sprake van grote politieke tegenstellingen, spanningen en/of machtstrijd.
 • Het conflict valt niet onder de bovenstaande 3 definities, maar is belangrijk genoeg om onder de aandacht te worden gebracht.
 • Bij dit conflict zijn filmpjes en/of teksten beschikbaar waarin de persoonlijke verhalen achter het conflict verteld worden.
 • KIik op de vertellerknop hierboven om de popup met de filmpjes te openen.

Aantal conflicten
in de wereld

Algemene voorwaarden

1. Deze website is eigendom van Upact. Als u deze website gebruikt betekent dat dat u volledig akkoord gaat met de voorwaarden die Upact aan het gebruik ervan stelt. Upact mag de voorwaarden veranderen. De geldende voorwaarden worden op deze plek op de website gepubliceerd.

2. Deze website mag alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden. U mag door het gebruik van deze website niet de rechten van derden schenden of beperken. Het is ook niet toegestaan om anderen te hinderen in het gebruik van de website.

3. Deze website en de informatie, namen, beelden, foto’s en logo’s betreffende en verband houdend met Upact, worden verstrekt ‘zoals zij zijn’, zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, hetzij impliciet of expliciet. Upact is niet aansprakelijk voor schade (met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van deze website of het niet-toegankelijk zijn van de website (contractueel of door nalatigheid).

4. Upact garandeert niet dat de website inhoudelijk foutloos is en dat alle functies naar behoren werken. Ook garandeert Upact niet dat defecten worden gecorrigeerd of dat deze website of de server vrij is van virussen en bugs. Het is mogelijk dat het materiaal niet goed wordt weergegeven.

5. Upact heeft het copyright van het materiaal op deze website, tenzij anders wordt aangegeven. Commercieel gebruik of publicatie van (een deel) van deze website is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Upact.

6. Het vermenigvuldigen van het materiaal op deze site voor privé-gebruik is toegestaan. Voorwaarde daarvoor is dat de auteursrechtelijke vermeldingen en bronvermeldingen mee worden gereproduceerd. Er mogen geen wijzigingen in het materiaal worden aangebracht. Een document mag alleen in zijn geheel worden vermenigvuldigd.

7. Voor documenten en foto's waarvan Upact niet het copyright heeft, heeft Upact toestemming voor gebruik gekregen van degenen die de auteursrechten hebben. Toestemming om deze documenten en beelden te reproduceren moet aangevraagd worden bij deze rechthebbenden. (Zie de bronvermelding bij deze documenten en foto’s.)

8. Upact accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites van anderen.

9. Als u zelf materiaal op een openbaar onderdeel van deze website plaatst - zoals gegevens, vragen, commentaren, suggesties en dergelijke - is dat openbare informatie zonder eigendomsrechten. Zo zal dat ook behandeld worden.

10. Als deze algemene voorwaarden strijdig zijn met specifieke voorwaarden die bij bepaald materiaal op de website worden genoemd, gelden die laatste voorwaarden.

11. Deze voorwaarden vallen onder de Nederlandse wet. Zo moeten ze ook geïnterpreteerd worden.

12. Als u deze voorwaarden niet volledig accepteert, moet u deze website niet gebruiken.