Conflicten Teller nl

 • Er is sprake van grote politieke tegenstellingen, spanningen en/of machtsstrijd
 • Dit heeft nog niet geleid tot geweld of de spanningen gaan niet langer met geweld gepaard
 • Het conflict speelt nu, of niet langer dan een jaar geleden
 • Er is gewapende strijd om de macht over (een deel van) het land
 • Bij de strijd is minstens één regeringsleger en één andere gewapende groepering betrokken
 • Er is gewapende strijd geweest tussen gewapende groepen met meer dan 25 doden per jaar.
 • Er is nu geen grootschalige gewapende strijd meer, er is een vredesakkoord, staakt-het-vuren of het conflict is slapend
 • Er vallen (relatief) weinig doden door de strijd; minder dan 25 per jaar.
 • De oorzaken van het conflict zijn nog niet echt weggenomen.
 • Er kan opnieuw gewapende strijd uitbreken.
 • Er is sprake van grote politieke tegenstellingen, spanningen en/of machtstrijd.
 • Het conflict valt niet onder de bovenstaande 3 definities, maar is belangrijk genoeg om onder de aandacht te worden gebracht.
 • Bij dit conflict zijn filmpjes en/of teksten beschikbaar waarin de persoonlijke verhalen achter het conflict verteld worden.
 • KIik op de vertellerknop hierboven om de popup met de filmpjes te openen.

Aantal conflicten
in de wereld

Verantwoording conflictenteller


Conflicten tellen? Oorzaken, definities, indeling en keuzes

Kan dat eigenlijk wel, conflicten tellen? Voordat we kunnen tellen, moeten we immers weten wanneer we van een conflict spreken en hoe we bepalen of we in een bepaalde situatie te maken hebben met één of met meerdere conflicten? Dit zijn zeker geen eenvoudige kwesties, maar toch doet Upact op deze site een poging niet alleen bij te houden hoeveel conflicten er in de wereld gaande zijn, maar ook beknopte informatie te geven over elk van de geïdentificeerde conflicten.


In deze verantwoording wordt uitgelegd wat onze werkwijze is, wat onze selectiecriteria zijn bij de keuze en beschrijving van de verschillende conflicten en welke bronnen we hebben gebruikt.


De Conflictenteller gaat over gewelddadige of gewapende conflicten.Het gaat dus niet over alle vormen van conflict, alhoewel de grenzen niet altijd scherp te trekken zijn. Verder beperken we ons tot conflicten tussen groepen van mensen. In tegenstelling tot vroeger wordt er tegenwoordig bij verreweg de meeste gewapende conflicten geen officiële oorlogsverklaring afgegeven en zijn één of meer van de strijdende partijen niet een officiëel (regerings)leger.


Er bestaat altijd veel discussie over het bepalen of iets een conflict is en waar het conflict dan precies over gaat. Als mensen bereid zijn de wapens op te nemen en anderen te doden of te verwonden, dan moeten er wel grote belangen op het spel staan en dan lopen de emoties ook vaak hoog op. Met name over de oorzaken of de aanleiding voor een conflict kunnen de strijdende partijen en hun bondgenoten het grondig oneens zijn. Vaak is daarom ook de aard van het conflict in het geding: Is het een strijd om land of grondgebied, gaat het om botsende godsdienstige overtuigingen, of om een als rechtmatig gevoeld aandeel in de politieke en economische besluitvorming? Draait het om een puur intern probleem of is het een gevolg van buitenlandse inmenging? Uiteraard kan het ook een combinatie van al deze factoren zijn.


Het is vrijwel onmogelijk om diepgaande conflicten ‘objectief’ te beschrijven en te analyseren. Elke strijdende partij heeft een eigen verhaal bij het conflict. Eén waarheid bestaat niet. De verschillende belangen en emoties hebben invloed op hoe mensen de conflicten en gebeurtenissen beschrijven, analyseren en interpreteren. Bronnen geven vaak maar één kant van het verhaal. Upact kan dit probleem niet geheel omzeilen. We doen er alles aan om zoveel mogelijk ‘feitelijke’ informatie te geven en een evenwichtig beeld te geven van elk conflict. Extreme interpretaties, bevooroordeeld taalgebruik, of een weergave van de ‘feiten’ die niet algemeen wordt geaccepteerd, proberen we te vermijden. Maar we zijn ons ervan bewust dat er altijd verschil van mening (en dus discussie) kan blijven bestaan over de ‘juiste weergave’ van een conflict.


Dit is geen wetenschappelijke website, maar we baseren ons wel zoveel mogelijk op bronnen die algemeen in de academische wereld worden gerespecteerd, waaronder die van het Canadese Ploughshares Project en het Uppsala Conflict Data Program van de Universiteit van Uppsala. Daarnaast worden de beschrijvingen voorgelegd aan experts van verschillende erkende instituten, zoals de Universiteit van Amsterdam, Amnesty International en het Clingendael Instituut.

Verdelingin verschillende categorieën


Op de Conflictenteller is de keuze gemaakt om conflicten onder te verdelen in twee categorieën:


1. Actief conflict

2. Sluimerend conflict


Het onderscheid tussen de twee categorieën is soms moeilijk te maken. Soms wordt er al van een actief conflict gesproken als er enkele doden zijn gevallen, terwijl anderen dit nog als sluimerend beschouwen. Spanningen in een sluimerend conflict kunnen snel oplopen en uitmonden in sporadisch geweld met het reële gevaar van een ‘echte’ (burger)oorlog. Ook conflicten die gewelddadig zijn geweest maar nu geen gewapende strijd meer kennen (post-conflict) zijn vaak sluimerende conflicten, waarbij er altijd een verhoogde kans bestaat dat het geweld weer oplaait. Vaak zijn de diepere oorzaken van het conflict nog niet weggenomen, met bijbehorend risico voor nieuwe gewelduitbarstingen. De conflictpagina geeft meer informatie over de fase waarin het betreffende conflict zich bevindt.

De criteria die we bij deze indeling hanteren, zijn de volgende:

1   Actief Conflict

 • Het conflict speelt nu, of niet langer dan een jaar geleden;
 • Er is gewapende strijd om de macht over (een deel van) het land of de bevolking;
 • Bij de strijd zijn minstens twee gewapende groeperingen betrokken,dat kunnen ook regeringslegers zijn;

2   Sluimerend conflict

 • Er is sprake van grote politieke tegenstellingen, spanningen en/of machtsstrijd;

 • Spanningen hebben nog niet geleid tot een grote gewapende strijd of gaan niet langer meer met geweld gepaard.
 • De oorzaken van het conflict zijn nog niet weggenomen en er kan (opnieuw) gewapende strijd uitbreken.

De indeling van een conflictpagina

Elk conflict wordt volgens een vast format beschreven. Na een beknopte beschrijving volgt een chronologie van het conflict met de belangrijkste jaartallen en bijbehorende gebeurtenissen. Daarna worden de betrokken partijen beschreven, de doelen die ze nastreven en de belangen die ze vertegenwoordigen. Onder het kopje ‘onderliggende structuren’ verdiepen wij ons in zaken als armoede, discriminatie of religieuze verschillen de dieperliggende oorzaken van het conflict kunnen zijn (politiek, economisch, sociale dimensies van het conflict). ‘Dynamiek’ vertelt het verloop van het conflict met een beknopte historie. Onder de dynamiek vind je onder meer informatie over welke lokale en internationale vredesinitiatieven er zijn (geweest). Indien van toepassing wordt ook kort de relatie met Nederland beschreven. Onderaan een conflictpagina vind je interessante bronnen, links en downloads over het conflict.

Bronnen

De volgende algemene bronnen zijn voor de invulling van de verschillende conflicten gebruikt:


Wereldkaart

De wereldkaart die op de website van de Conflictenteller gebruikt is, ziet er anders uit dan de meeste wereldkaarten. Bij het afbeelden van de wereld kan er namelijk voor gekozen worden de verhouding tussen alle oppervlaktes goed af te beelden, of juist om alle vormen correct weer te geven. Op de meeste kaarten gebeurt dat laatste. Dit zorgt ervoor dat landen die dicht bij de polen liggen groter worden afgebeeld dan ze zijn in verhouding tot landen die dicht bij de evenaar liggen.

Op Conflictenteller.nl is ervoor gekozen om een meer oppervlaktegetrouw beeld te laten zien. Daardoor is Afrika veel groter dan je gewend bent en Europa veel kleiner. In werkelijkheid is dit dus ook echt zo!


Tot slot

De Conflictenteller is per definitie een werk-in-uitvoering. De wereld blijft in beweging, conflicten komen en gaan en veranderen gedurende hun verloop, en ook kan eerder verstrekte informatie worden aangevuld of gewijzigd als daartoe aanleiding bestaat. Over de meeste ernstige conflicten is het laatste woord eigenlijk nooit gezegd. Er wordt hard gewerkt om deze website zo volledig mogelijk te maken.Upact streeft naar een toegankelijke, informatieve en inhoudelijk accurate website. Het neemt geen standpunt in ten aanzien van de conflicten. Het kan zijn dat in de conflictbeschrijvingen of in de links die bij een conflict staan, de indruk wordt gewekt dat Upact een bepaalde zienswijze promoot of zelfs partij kiest. Als je dat vindt met betrekking tot een specifiek geval, dan horen we dat graag. Ook houden we ons aanbevolen voor verbetering van aperte fouten of onjuistheden en voor algemene opmerkingen, aanvullingen of andere suggesties.

 

De Conflictenteller is een initiatief van Upact en wordt mede mogelijk gemaakt door Oxfam Novib

 

Heb je vragen en/of opmerkingen over de Conflictenteller? Mail dan naar conflictenteller@upact.nl