Conflicten Teller nl

 • Er is sprake van grote politieke tegenstellingen, spanningen en/of machtsstrijd
 • Dit heeft nog niet geleid tot geweld of de spanningen gaan niet langer met geweld gepaard
 • Het conflict speelt nu, of niet langer dan een jaar geleden
 • Er is gewapende strijd om de macht over (een deel van) het land
 • Bij de strijd is minstens één regeringsleger en één andere gewapende groepering betrokken
 • Er is gewapende strijd geweest tussen gewapende groepen met meer dan 25 doden per jaar.
 • Er is nu geen grootschalige gewapende strijd meer, er is een vredesakkoord, staakt-het-vuren of het conflict is slapend
 • Er vallen (relatief) weinig doden door de strijd; minder dan 25 per jaar.
 • De oorzaken van het conflict zijn nog niet echt weggenomen.
 • Er kan opnieuw gewapende strijd uitbreken.
 • Er is sprake van grote politieke tegenstellingen, spanningen en/of machtstrijd.
 • Het conflict valt niet onder de bovenstaande 3 definities, maar is belangrijk genoeg om onder de aandacht te worden gebracht.
 • Bij dit conflict zijn filmpjes en/of teksten beschikbaar waarin de persoonlijke verhalen achter het conflict verteld worden.
 • KIik op de vertellerknop hierboven om de popup met de filmpjes te openen.

Aantal conflicten
in de wereld

Nigeria

Augustus 2011 | Steven van Vulpen

Inleiding

In Nigeria wonen zeer veel verschillende bevolkingsgroepen en zijn er regelmatig grote spanningen tussen bevolkingsgroepen over grondgebied, geloof, etniciteit en macht. Daarnaast zit er veel olie in de grond in Nigeria, wat de afgelopen jaren een aantal keer tot grote spanningen en geweldsuitbarstingen heeft geleid.

Edit
Delete
Chronologie van het conflict
Onder dit kopje vind je data die belangrijk zijn in het conflict. Je kan zo  bijvoorbeeld snel zien in welk jaar opstanden plaats vonden of juist vredesverdragen werden ondertekend.


1960: Onafhankelijkheid Nigeria van Groot-Brittannië.

1966: Militaire coup. Begin van een periode van militaire regeringen en coups.

1990: Start spanningen tussen oliemaatschappijen en lokale bevolking in Nigerdelta.

1999: Parlementaire en presidentiële verkiezingen. Installatie eerste democratisch gekozen leider na een lange periode van militaire regimes.

2002: Oprichting Boko Haram

2003: Miltante groeperingen in de Nigerdelta beginnen met het saboteren van pijpleidingen en het plegen van aanslagen op de oliemaatschappijen

2009: Amnestie wordt verleend aan Niger Delta militanten als zij hun wapens inleveren.

2009: Aanslag door Boko Haram op de politiebureaus in Maiduguri.

Mei 2010: Nigeriaanse president Yar’Adua overlijdt na een langdurig ziekbed

September 2010: Boko Haram bevrijdt honderden gevangenen.

April 2011: installatie Goodluck Jonathan als nieuwe president na geweldadige verkiezingen

Juni 2011: Aanslag op politiebureau in Abuja door Boko Haram.

Augustus 2011: Aanslag op VN hoofdkwartier in Abuja

25 december 2011: Meerdere bomaanslagen op kerken door Boko Haram.

Juni 2012: Boko Haram pleegt 2 aanslagen op kerken in Jos en Borno. Als vergelding worden 6 moslims vermoord door een woedende menigte.

Edit
Delete
Betrokken actoren

In een conflict zijn altijd meerdere actoren betrokken. Dit kunnen organisaties zijn zoals politieke partijen, regeringen van betrokken landen,  rebellengroepen, of internationale organisaties zoals de Verenigde Naties. In sommige gevallen zelfs individuele personen, bijv. de president van een land of een rebellenleider. Hieronder staan de verschillende actoren en hun standpunten kort beschreven.


 - De regering van Nigeria: de regering van Nigeria onder president Jonathan probeert de rust in het land te bewaren door een carrot-and-sticks politiek te voeren. Enerzijds bestrijden ze de milities, maar aan de andere kant belonen zij ook milities die de wapens neerleggen. De Joint Task Force(JTF) van de Nigeriaanse overheid die actief strijdt tegen Boko Haram wordt echter onder meer beschuldigd van verkrachtingen en het martelen en moorden van onschuldige mensen tijdens veiligheidsoperaties. Daarnaast staat ook de Nigeriaanse politie bekend om haar corruptie en mensenrechtenschendingen.


- Boko Haram: (betekenis: Westerse opvoeding is een zonde) Een grote Islamitische groepering die strijd voor de vestiging van een Islamitische staat in het noorden van Nigeria. Haar voornaamste doelwitten zijn dan ook de overheid en de lokale christelijke minderheid. Boko Haram wordt gesteund door een groot deel van lokale bevolking, omdat er in het noordoosten sprake is van een slechte economische situatie en grootschalige corruptie.


- Militante christelijke groeperingen: Naast Boko Haram zijn er ook kleine christelijke groeperingen. Deze groeperingen zijn voornamelijk ontstaan als reactie op pogingen om hen te verdrijven uit het noorden van Nigeria. Deze christelijke groeperingen zijn in veel mindere mate georganiseerd dan Boko Haram.


- Militante groeperingen in de Nigerdelta: Verzetten zich tegen de milieuvervuiling en uitbuiting van de regio door grote Westerse oliemaatschappijen. Deze verschillende gewapende groeperingen strijden ook regelmatig met elkaar en ontvoeren toeristen. Onder meer: Niger Delta People's Volunteer Force, Niger Delta Vigilante), Movement for the Emancipation of the Niger Delta en de Joint Revolutionairy Council.


- Criminele organisaties: Er is in Nigeria veel georganiseerde misdaad. Veel van deze organisaties verschuilen zich achter de grotere militante groeperingen. Deze criminelen wakkeren de conflicten aan, omdat een chaotische situatie voor hen de perfecte omstandigheden biedt om hun activiteiten uit te voeren.


Andere betrokken actoren:


- Westerse oliemaatschappijen: deze maatschappijen hebben jarenlang veel geld verdiend aan de oliewinning in de Nigerdelta. Ondertussen heeft deze oliewinning de delta vervuild, terwijl de lokale bevolking sterk afhankelijk is van de visserij.

Edit
Delete
Dieperliggende oorzaken
Nigeria is lang een militaire staat geweest, maar sinds 1999 is Nigeria een democratie, waarin zeer veel verschillende etnische en religieuze groeperingen samenleven. Historisch gezien is er al een duidelijke scheiding tussen de voornamelijk Christelijke en animistische boerengemeenschappen (zuiden) en de meer nomadische Islamitische herders (noorden).

In totaal wonen er in Nigeria meer dan 250 verschillende etnische groeperingen. In conflicten over grondgebied en macht komen deze etnische en religieuze verschillen regelmatig naar voren. De onderlinge verschillen worden gebruikt om mensen te mobiliseren en ook door de politieke elite om de eigen macht uit te breiden. Als gevolg hiervan zijn er honderden gewapende groeperingen met duidelijke etnische en religieuze doelen in Nigeria.   

Naast deze grote onderlinge verschillen is er in Nigeria veel economische ongelijkheid en georganiseerde misdaad. De criminelen zijn vaak extreem gewelddadig en voedden de conflicten in Nigeria, omdat zij ongestoord hun gang kunnen gaan in een situatie van chaos. De Nigeriaanse overheid speelt een grote rol in de instabiliteit van het land. Er vindt nog steeds op grote schaal corruptie en mensenrechtenschendingen plaats door zowel de politie als het leger.   

In de Nigerdelta in het zuiden van Nigeria vindt nog een andere strijd plaats. In dit olierijke gebied zijn veel oliemaatschappijen actief.  In de jaren ’90 ontstonden er spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen en oliemaatschappijen die in de Nigerdelta actief waren. De verschillende stammen waren van mening dat zij door de oliemaatschappijen werden uitgebuit en vonden dat zij recht hadden op een deel van de olieopbrengsten. De grotendeels van de visserij afhankelijke gemeenschap ondervindt veel overlast van de olie-industrie die vervuiling, mensenrechtenschendingen en verarming met zich meebrengt. Met name het recht op gezondheid en een gezonde leefomgeving en het recht op een behoorlijke levensstandaard (inclusief het recht op voedsel en water en het recht op werk en het recht op een adequaat loon) worden geschonden. 

Ook heerst er veel onderlinge competitie tussen de verschillende bevolkingsgroepen en lokale leiders. Als gevolg hiervan bewapenden veel stammen zich en ontstonden er verschillende paramilitaire groeperingen. Deze groeperingen proberen ondertussen ook te profiteren van de olie-industrie, door illegaal olie af te tappen van de pijpleidingen en medewerkers van de oliemaatschappijen te ontvoeren.

Edit
Delete
Verloop van het conflict

De Nigerdelta

De vele groeperingen in de Nigerdelta hielden zich vanaf de jaren 90 bezig met het saboteren van pijpleidingen, het plegen van aanslagen op de oliemaatschappijen en het gijzelen van medewerkers van de oliemaatschappijen. Door al deze gewelddadigheden is de Nigerdelta behoorlijk instabiel geworden en neemt de olieproductie af. Doel van de gewelddadigheden is een eerlijkere verdeling van de opbrengst van grondstoffen. Het lastige aan dit conflict is dat de leiders van de militante groeperingen veelal anoniem blijven en er veel verschillende groeperingen zijn met nagenoeg dezelfde doelen. Er zijn dan ook voortdurend groeperingen die vrede sluiten met de overheid. De overheid heeft hiervoor een grootschalig amnestie-programma opgezet, waar amnestie wordt verleend aan strijders die hun wapens inleveren. Over het algemeen is dit programma een succes, maar het grote probleem in dit gebied blijft dat er steeds weer nieuwe groeperingen opstaan die de wapens oppakken om door te vechten. 


De etnische en religieuze strijd

Door de vele criminele organisaties, de corrupte overheid en de grote armoede en werkeloosheid is er weinig houvast in Nigeria. De enige stabiliteit wordt gevonden binnen de eigen etnische of religieuze groepering. Om deze in stand te houden bevoordelen veel groeperingen de eigen mensen en discrimineren zij anderen. Hierdoor hebben er in het afgelopen decennium in het noorden en midden van Nigeria verschillende conflicten plaatsgevonden tussen de voornamelijk christelijke regering en meerdere militante religieuze groeperingen.

De bekendste hiervan is Boko Haram. Boko Haram strijdt voor een Islamitische staat en de invoering van de Sharia. De ideologie van Boko Haram is strenger dan die van de meeste Moslims in Nigeria, maar de armoede en werkeloosheid zorgen ervoor dat de groepering veel steun krijgt in haar strijd tegen de regering.

 

In de aanloop naar de verkiezingen van april 2011 vond een golf van geweld plaats tussen aanhangers van de verschillende politieke partijen. Ook hierin speelde religie en etniciteit een grote rol, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn met de politieke partijen in Nigeria. Bij de verkiezingen versloeg Goodluck Jonathan, een Christen uit de zuidelijke Nigerdelta, Muhammadu Buhari, een Moslim uit het Noorden. Direct daarna protesteerden aanhangers van Buhari tegen de volgens hen gefraudeerde verkiezingsuitslag. Deze protesten liepen uit in wederzijds geweld, waarbij zeker 800 doden vielen in de maand er na. Deze geweldsspiraal is nog steeds niet doorbroken en wordt ook gevoed door het harde optreden van de Joint Task Force(JTF) van de Nigeriaanse overheid en de corruptie van de Nigeriaanse politie.

De meeste slachtoffers vallen op dit moment door een guerilla-oorlog die plaatsvindt tussen de overheid en Boko Haram. Daarnaast pleegt Boko Haram continu aanslagen op kerken en overheidsinstellingen. Als reactie op deze aanslagen volgen dan weer vergeldingsacties door zowel de christengemeenschap als de overheid. Voorlopig is er nog geen uitzicht op een beëindiging van het conflict en lijkt het steeds verder te escaleren.

 

Banden met Nederland
Het conflict in de Nigerdelta heeft een sterke band met Nederland. De grootste actieve oliemaatschappij in de Nigerdelta is Royal Dutch Shell. Shell wijst een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de vervuiling in het gebied af, omdat het volgens hen voornamelijk komt door de sabotage van de pijpleidingen. Amnesty International voert echter een actieve campagne om Shell haar verantwoordelijkheid te laten nemen.


Cijfers
Er is weinig bekend over het aantal slachtoffers van beide conflicten in Nigeria. Aantallen lopen uiteen en worden geschat op meer dan 18.000 doden in 600 geweldsincidenten sinds 1999. Sinds de verkiezingen van april 2011 zouden alleen al meer dan 800 doden zijn gevallen. Daarnaast spreekt Human Rights Watch over een aantal van 65.000 vluchtelingen in Nigeria op dit moment.


Links en downloads
Hier vind je links naar artikelen en websites over dit conflict

Algemeen

Amnesty International: dossier Nigeria
http://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/nigeria

 

Human Rights Watch: dossier Nigeria
http://www.hrw.org/africa/nigeria

Nigerdelta

Amnesty International: Nigeria: Petroleum, Pollution and Poverty in the Niger Delta

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/oil-industry-has-brought-poverty-and

pollution-to-niger-delta-20090630

Amnesty International: UN confirms massive oil pollution in Niger Delta
http://www.youtube.com/watch?v=VhlW-DzaosQ

Federal Government of Nigeria: dossier Niger Delta
http://www.nigeriafirst.org/nd.shtml

Federal Government of Nigeria: Niger Delta Amnesty Programme
http://www.nigerdeltaamnesty.org

Boko Haram

BBC: Who are Nigeria's Boko Haram Islamists?
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13809501

AlJazeera: Inside Story - Who are Nigeria's Boko Haram?
http://www.youtube.com/watch?v=8VN_7A3mNKg