Conflicten Teller nl

 • Er is sprake van grote politieke tegenstellingen, spanningen en/of machtsstrijd
 • Dit heeft nog niet geleid tot geweld of de spanningen gaan niet langer met geweld gepaard
 • Het conflict speelt nu, of niet langer dan een jaar geleden
 • Er is gewapende strijd om de macht over (een deel van) het land
 • Bij de strijd is minstens één regeringsleger en één andere gewapende groepering betrokken
 • Er is gewapende strijd geweest tussen gewapende groepen met meer dan 25 doden per jaar.
 • Er is nu geen grootschalige gewapende strijd meer, er is een vredesakkoord, staakt-het-vuren of het conflict is slapend
 • Er vallen (relatief) weinig doden door de strijd; minder dan 25 per jaar.
 • De oorzaken van het conflict zijn nog niet echt weggenomen.
 • Er kan opnieuw gewapende strijd uitbreken.
 • Er is sprake van grote politieke tegenstellingen, spanningen en/of machtstrijd.
 • Het conflict valt niet onder de bovenstaande 3 definities, maar is belangrijk genoeg om onder de aandacht te worden gebracht.
 • Bij dit conflict zijn filmpjes en/of teksten beschikbaar waarin de persoonlijke verhalen achter het conflict verteld worden.
 • KIik op de vertellerknop hierboven om de popup met de filmpjes te openen.

Aantal conflicten
in de wereld

Jemen

Laatst bewerkt: december 2012 | Auteur : Anna Maria Geluk

Inleiding

Jemen ligt in het zuiden van het Arabisch Schiereiland en is het armste land van de Arabische wereld. Het word aangemerkt als een fragiele staat. Dit betekent dat het land politiek instabiel is, vaak als gevolg van interne conflicten. Jemen is in 1990 ontstaan uit de samenvoeging van Noord- en Zuid-Jemen. Zowel daarvoor als daarna hebben diverse conflicten en problemen het land getekend. Hierdoor zijn veel mensen op de vlucht geslagen. Doordat zowel de olie- als watervoorraad in de nabije toekomst op lijkt te raken en de economische situatie verslechtert lopen de spanningen steeds verder op. Er spelen eigenlijk drie conflicten tegelijkertijd: een conflict tussen Houthi's en de regering, een conflict tussen het noorden en het zuiden, en een conflict tussen de regering en al-Qaida. Hierbij heeft de Arabische Lente in 2011 ook in Jemen voor opstanden en veranderingen gezorgd.

Edit
Delete
Chronologie

Onder dit kopje vind je data die belangrijk zijn in het conflict. Je kan zo bijvoorbeeld snel zien in welk jaar opstanden plaats vonden of juist vredesverdragen werden ondertekend.


1962: Uitbraak Noord-Jemenitische burgeroorlog tussen de monarchisten (gesteund door Saoedi-Arabië) en de republikeinen (gesteund door Egypte). Imam al-Badr wordt verdreven en de Jeminitische Republiek Jemen wordt gevestigd. 

1967: Laatste Britse troepen verlaten Aden en de Volksrepubliek Zuid-Jemen wordt uitgeroepen. 

1970: Marxisten grijpen de macht in Zuid-Jemen en roepen de Democratische Volksrepubliek Jemen uit. 

1970: Wapenstilstand beëindigt de burgeroorlog in het Noorden. 1978: Ali Abdullah Saleh wordt president van Noord-Jemen.

1979: Nieuwe gevechten tussen Noord en Zuid. Er wordt gepoogd om Jemen te verenigen tot een land. 

1986: Er vallen duizenden doden door politiek geweld in Zuid-Jemen. De president van Zuid- Jemen, Ali Nasser Mohammed, ontvlucht het land. 

1990: Noord- en Zuid-Jemen worden verenigd tot de Republiek Jemen. Ali Abdullah Saleh wordt        president. De president van Zuid-Jemen, Ali Salim al-Bait wordt vice-president. 

1994: De Democratische Partij Jemen, onder leiding van al-Bait, komt in opstand en roept de    Democratische Republiek Jemen uit in de zuidelijke stad Aden. Hierop neemt het Noorden Aden in en de dissidenten vluchten het land uit.  

2000: Aanslagen op Amerikaans marineschip voor de kust van Aden en de Britse ambassade in Sana'a. 

2004: Zaiditisch leider Hussein Badr al-Din al-Houthi komt in opstand tegen het centrale gezag in Sana’a. 

2005: Nadat overheidstroepen al-Houthi ombrengen breken er gevechten uit tussen zijn aanhangers en het leger waarbij 200 mensen om het leven komen. 

2006: President Saleh wint de verkiezingen. 

2007: Leider Abdul Malik al-Houthi gaat akkoord met een staakt-het-vuren. 

2008: Staakt het vuren wordt gebroken. Nieuwe gevechtsrondes volgen. 

2008: Al-Qaida pleegt een aanslag op de Amerikaanse ambassade in Sana'a, waarbij 18 doden vallen. 

2010: De regering zegt te willen praten met al-Qaida op voorwaarde dat men geweld verwerpt. 

2010: Gevechten breken uit in het zuiden tussen overheidstroepen en separatisten waardoor duizenden mensen vluchten. 

2011: Al-Qaida neemt de controle over in de zuidelijke stad Zinjibar. 

2011: De opstanden van de Arabische Lente bereiken ook Jemen en na maanden van demonstraties die de overheid vaak met geweld probeert te onderdrukken treedt President Saleh af.  

2011: Tawakul Karman, mensenrechtenactiviste en lid van Islah krijgt de Nobelprijs voor de Vrede. 

2012: Abd Rabbu Mansour al-Hadi wordt gekozen als president. 

2012: Overheidsleger neemt Zinjibar over van al-Qaida. Regelmatig aanslagen door aan al-Qaida gelieerde groeperingen in het zuiden. 

Edit
Delete
Betrokken actoren

In een conflict zijn altijd meerdere actoren betrokken. Dit kunnen organisaties zijn zoals politieke partijen, regeringen van betrokken landen,  rebellengroepen, of internationale organisaties zoals de Verenigde Naties. In sommige gevallen zelfs individuele personen, bijv. de president van een land of een rebellenleider. Hieronder staan de verschillende actoren en hun standpunten kort beschreven.


Lokaal 

 • Houthi's 
De Houthis zijn een clan in het noorden van Jemen. Ze behoren tot de zaidieten, een minderheidsstroming binnen het sji’isme. Ze verzetten zich tegen de regering omdat ze zich onderdrukt voelen. De regering beweert echter dat ze zich willen afscheiden van Jemen om een sjiitische religieuze staat te stichten. De Houthi's zeggen dat de regering steun krijgt van de Verenigde Staten en Saoedi Arabië, terwijl de regering zegt dat de Houthi's steun krijgen van Iran. 

 • Zuid Jemen Beweging 
De Zuid-Jemen Beweging is een overkoepelende beweging met zeer diverse leden, van socialisten tot islamisten. Men verwijt de regering de macht te veel te centraliseren, en willen een eigen staat stichten in het zuiden. Ook verwijt men het noorden er van de opbrengsten van de olie, die op zuidelijk grondgebied ligt, niet eerlijk te verdelen.            


Nationaal


 • General People’s Congress (GPC)
 De politieke partij van (voormalig) President Saleh. Deze wordt voornamelijk bestuurd door leden van zijn eigen clan. Het is de grootste partij in het parlement, en bezit zo'n viervijfde van de zetels. 

 • Islah 
De grootste oppositiepartij. Het is een combinatie van tribale en (vooral) islamistische groeperingen. 

 • Joint Meeting Parties (JMP) 
Gevormd in 2005. Alliantie van socialisten, islamisten, en oppositiegroepen om aan te dringen op economische en politieke hervormingen. Onder andere Islah maakt hier een deel van uit. 

 • Nationale Raad van de Krachten van de Vreedzame Revolutie (NCFPR)
Opgericht in 2011 tijdens de opstanden van de Arabische Lente. Zij verenigt onder andere oppositiegroepen, jongeren en politieke partijen. Islah en de Zuid-Jemen Beweging maken hier deel van uit.     


Internationaal 


 • al-Qaida
Sinds 2009 werken de Jemenitische en Saoedische tak van al-Qaida samen als ‘al-Qaida op het Arabisch Schiereiland’. Deze samenvoeging heeft ervoor gezorgd dat ze regionaal veel sterker zijn geworden. Ze worden bestreden door de regering van Jemen in samenwerking met de Verenigde Staten, die aanvallen met drones uitvoeren op al-Qaida doelwitten in Jemen (waarbij regelmatig burgerslachtoffers vallen). Al-Qaida heeft zich bij tijd en wijle positief uitgesproken over de Zuid-Jemen Beweging en probeert zo grotere populariteit te verkrijgen onder de bevolking. 

 • Verenigde Staten
Hoewel de VS President Saleh al steunde toen hij nog president van het Noorden was, zijn sinds 2001 de militaire relaties tussen Jemen en de VS intensiever geworden. Jemen is een belangrijke partner van de VS in de 'war on terror'. De houding van de president tegenover al-Qaida is altijd ambivalent geweest: aan de ene kant bestreed hij de organisatie, aan de andere kant maakte hij ervan gebruik in de strijd tegen de Houthi’s in het noorden.


Edit
Delete
Dieperliggende oorzaken

De dieperliggende oorzaken zijn oorzaken die op economisch, politiek, sociaal en religieus vlak spelen in een land. Hier wordt beschreven wat de verschillende actoren vinden van die oorzaken en hoe die een rol spelen in het conflict. 

 


Politiek


De politiek van Jemen is sterk gebaseerd op een systeem van tribale (stammen) loyaliteit. President Saleh was 32 jaar lang president van Jemen, tot hij in 2011 als gevolg van de protesten tijdens te Arabische Lente opstapte. Vooral de stammen in het noorden, waar hij president was voor de samenvoeging van de twee Jemens, steunen hem. Hij betaalde de stammen zodat ze loyaal aan hem zouden zijn en probeerde zo opstanden te voorkomen. Een groot deel van de olieopbrengsten werd hier voor gebruikt. Deze inkomsten nemen echter snel af en dit zet de onderlinge verhoudingen onder druk.

De oorlog tussen het noorden van Jemen en het communistische zuiden speelde tijdens de Koude Oorlog. Het zuiden werd hierbij gesteund door de Sovjet Unie, het noorden door de VS. 

De 'war on terror' is een van de oorzaken van het verhevigen van het conflict met al-Qaida. Ook voor 2001 was al-Qaida aanwezig in Jemen, maar sinds de aanslagen op de Twin Towers op 11 september 2001 hebben de VS en de regering van Jemen de banden aangehaald. Het grootste deel van de gevangenen in Guantánamo Bay is afkomstig uit Jemen.

Economisch 

De economische situatie speelt een belangrijke rol in de binnenlandse politiek. Jemen is het armste land van de Arabische wereld, met een werkloosheidscijfer van rond de 35 procent. Zo'n zeventig procent van de inkomsten komt uit olie, maar de productie hiervan loopt hard terug en komt volgens sommige prognoses in 2017 helemaal ten einde. Door corruptie profiteert vooral de elite van de olieopbrengsten. 

Jemen is een van de meest droge landen ter wereld. Er wordt geschat dat de hoofdstad Sana'a binnen 15 jaar zonder water zal komen te zitten. Daarbij is een groot deel van de bevolking verslaafd aan het kauwen van het stimulerende middel qat. Hoewel een groot deel van de bevolking leeft van minder dan twee dollar per dag, wordt soms wel dertig procent van het inkomen uitgegeven aan qat.

 

Religieus 

Religie en ideologie spelen een onderliggende rol bij de diverse conflicten in Jemen. Islam is de officiële godsdienst van het land. Een kleine meerderheid is soennitisch, de rest voornamelijk sjiitisch. De sjiieten wonen voornamelijk in het noorden van het land, de soennieten in het zuiden. De sjiitische Houthi's in het noorden strijden tegen de regering omdat ze zich onderdrukt voelen, en vinden dat de regering een salafistische vorm van islam promoot met behulp van Saoedi-Arabie. De regering beschuldigt de Houthi's er van een sjiitische staat te willen stichten.

Het conflict tussen noord en zuid wordt ook voor een deel ingegeven door ideologie. Voor de samenvoeging van noord en zuid was het zuiden communistisch en had religie geen officiële rol. Het zuiden zegt zich nu onder meer overspoeld te voelen door religieuze fanatici die de beweegruimte van onder andere vrouwen sterk inperken. 

Als derde speelt religie en ideologie ook een rol bij het conflict met al-Qaida. Al-Qaida is een fundamentalistische soennitisch beweging en een van de doelen van al-Qaida in Jemen is het omverwerpen van de regering en het stichtten van een islamitische staat gebaseerd op de shari’a.

 

Sociaal 

Jemen is een mix van stammen, religieuze groepen en andere groepen, en zit complex in elkaar. Een groot deel van de macht ligt bij deze stammen, en niet bij de centrale overheid. Deze stammen hebben hun eigen wetten en manieren om conflict op te lossen die vaak honderden jaren oud zijn. Doordat de bevolking van Jemen in de laatste jaren sterk gegroeid is, is zij ook vrij jong. Ruim de helft van de Jemenieten is jonger dan 16 jaar. Daarbij hebben vrouwen vaak een ondergeschikte positie. 

Volgens het Global Gender Gap Report van 2011 is Jemen het slechtste land ter wereld om te wonen als vrouw.   

De diverse langlopende conflicten hebben voor veel vluchtelingen gezorgd. Naast die interne vluchtelingenstroom, vormt het land ook een toevluchtsoord voor vluchtelingen uit Somalië. 

Edit
Delete
Verloop van het conflict
Naast de dieperliggende oorzaken zijn er ook ontwikkelingen die het conflict op korte of lange termijn beïnvloeden. Hiermee worden gebeurtenissen uit een conflict bedoeld, zoals opstanden en vredesonderhandelingen.

Omdat er in Jemen meerdere conflicten tegelijk spelen zullen die hier zo veel mogelijk apart besproken worden.


Het conflict tussen de regering en de Zuid-Jemen Beweging


Bij de eenwording tussen Noord en Zuid werd afgesproken dat de macht eerlijk verdeeld zou worden, ondanks dat het Noorden ruim vier keer zoveel inwoners had in vergelijking met het Zuiden. De meeste macht kwam echter in handen van partijen in het noorden. In het Zuiden groeide de angst dat ook economische opbrengsten uit olie uit het Zuiden ongelijk verdeeld zou worden, en in het ergste geval verspild zouden worden door corruptie binnen het noordelijk bestuur.


In 1994 probeerde Zuid-Jemen zich onafhankelijk te maken van het Noorden. Deze opstand duurde echter maar kort, omdat president Saleh grote delen van het Zuiden wist te veroveren. De leiders van de zuidelijke partij werden verbannen en de partij opgedoekt. Hoewel partijleden later weer toegelaten werden in het land, is het opnieuw oprichten van de partij moeilijk door de strenge controle die uitgeoefend wordt door de overheid.


In 2008 ontstond er opnieuw conflict toen een opstand in het Zuiden van Jemen uitbrak, aangevoerd door de Zuid-Jemen Beweging. Deze beweging, bestaande uit vroegere leiders van het zuiden van Jemen pleit voor de onafhankelijkheid van Zuid-Jemen. Ze voelen zich gediscrimineerd en gemarginaliseerd door het huidige regime. Hoewel de beweging staat voor vreedzaam protest, zijn de protesten regelmatig geëscaleerd.

 

Het conflict tussen de regering en de Houthi's


Tegelijkertijd woedt in het Noorden van Jemen ook een gewelddadig conflict. In 2004 laaide er een conflict op, nu in het noorden van het land, met de sjiitische Houthi’s uit de noord-westelijke provincie Sa'ada. In juni 2004 arresteerden de Jemenitische politietroepen meer dan 640 Houthi-demonstranten voor de Grote Moskee in Sana’a. Ze protesteerden omdat de overheid de sjiitische scholen in het noorden van het land had gesloten. Een paar dagen later, op 20 juni, werd de gouverneur van Sa’ada door rebellen de toegang ontzegd tot een Houthi-gedomineerd district in zijn provincie. De arrestaties door de veiligheidsdiensten die daarop volgden deden het conflict in een echte oorlog escaleren.


De Houthi's kwamen in opstand tegen de staat, die ze als te pro-Amerikaans (en te pro-Saoedi’s) beschouwen. Hoewel er in het gebied al eeuwenlang een conflict bestaat tussen diverse stammen, is dit ontstaan door de veranderde positie van de president ten opzichte van het westen. De regering beschuldigde de Houthi's ervan de macht in land over te willen nemen. Tussen 2004 en 2010 kende het conflict zeven ronden van geweld. Met iedere ronde werd het meer complex, omdat steeds meer groeperingen en stammen bij de gevechten betrokken raakten.


Het conflict heeft zijn littekens achtergelaten in het hele noordelijke deel van Jemen en grote delen van de infrastructuur verwoest. Roven en kidnappen door opstandelingen zorgen voor woede onder de bevolking. Naast de Houthi’s en het overheidsleger zijn ook tribale groepen meer en meer aan het strijden om toegang tot machtsposities en hulpbronnen. Hierbij worden sommige tribale groepen geholpen door de regering in ruil voor het bevechten van de opstandelingen. De oorlog in het noorden heeft al voor 175.000 binnenlandse vluchtelingen gezorgd.


Berichtgeving over het conflict is moeilijk. Regelmatig stelde de regering een informatiestop in. Diverse journalisten werden gearresteerd op beschuldiging van terrorisme en/of het land uitgezet.Een gebrek aan informatie over dit conflict maakt de vluchtelingen grotendeels onzichtbaar.


Al-Qaida


Naast deze interne problemen is er ook een tak van al-Qaida actief in Jemen, voornamelijk in afgelegen berggebieden. De VS beschouwt deze al-Qaida tak (sinds 2009 bekend als ‘al-Qaida op het Arabisch Schiereiland’) als een van de meest actieve en misschien nog wel van groter belang dan die in Pakistan en Afghanistan. Honderden Jemenieten trokken naar Afghanistan om te vechten tegen de Sovjets en keerden geradicaliseerd terug naar Jemen. Ook in de recente oorlog in Afghanistan en Irak zijn Jemenieten actief. 

De overheid van Jemen staat niet altijd negatief tegenover al-Qaida, omdat ze hebben meegevochten tijdens de oorlog tegen de opstandelingen in het zuiden (en soms in het noorden). Vanaf 1992 heeft de organisatie diverse aanslagen gepleegd in zowel binnen- als buitenland, waaronder in 2000 een aanslag op een Amerikaans marine schip in Aden, de Britse en Amerikaanse ambassade in Sana'a en buitenlandse schepen voor de kust van Jemen. Ook buitenlandse toeristen zijn soms doelwit van aanslagen en ontvoeringen (in dat laatste geval niet per se door al-Qaida maar vaak door stammen die iets gedaan willen krijgen van de centrale overheid).          

Na de aanslagen van 11 september 2001 ontstond de angst bij de overheid dat de VS ook Jemen binnen zou vallen, in navolging van Irak en Afghanistan, en besloot men mee te werken met de VS in de strijd tegen terreur. In 2002 voerde de VS een aanval uit op een leider van al-Qaida in Jemen, waarbij deze om het leven kwam. Dit gebeurde na de verijdelde aanslag op een Amerikaans passagiersvliegtuig op weg naar Detroit op kerstavond 2009, waarvan de dader getraind was in Jemen. Ook ontvangt Jemen militaire fondsen en trainingen van de VS. In 2009 was dit 67 miljoen dollar.          

In 2011, na het uitbreken van de Arabische Lente, worden er in Zuid-Jemen gevechten gerapporteerd. Al-Qaida neemt hierbij een aantal plaatsen in het zuiden in, onder andere de stad Zinjibar. Na hevige gevechten zijn sommige van deze plaatsen na en aantal maanden terugveroverd door het leger.  

Arabische Lente


Al voor de Arabisch Lente begin 2011 van de grond kwam, bestond er in Jemen de roep om hervormingen, onder andere van de Zuid-Jemen beweging en diverse maatschappelijke groeperingen. De Joint Meeting Parties (JMP), de officiële politieke oppositie, riepen in 2010 op tot protesten als er voor de verkiezingen van april 2011 geen politieke en electorale hervormingen doorgevoerd zouden zijn. Begin januari 2011 werd een wetsvoorstel ingediend door de leidende partij van president Saleh die het mogelijk voor hem zou maken om zich ongelimiteerd verkiesbaar te stellen. Hierdoor ontstond de angst dat hij zich niet alleen voor het leven als president zou installeren, maar ook het leiderschap zou doorgeven aan zijn zoon.          

Twee weken hierna, in navolging van opstanden in Tunesië en Egypte, gingen ook in Jemen duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen de hoge voedselprijzen, corruptie, slechte economische omstandigheden en politieke onderdrukking. Ze eisten het vertrek van het regime. Deze opstanden werden in eerste instantie gevoerd door studenten, die gefrustreerd zijn over de tamme oppositie van de officiële politieke partijen. Jongeren organiseerden zich in een brede groep, de ‘Youth of the Revolution’.          

President Saleh kondigde aan zich niet meer verkiesbaar te stellen bij verkiezingen in 2013, een belofte die hij bij de vorige twee verkiezingen ook maakte, maar later introk. Uiteindelijk is Saleh op 23 november 2011 toch vertrokken als president (met de garantie niet vervolgd te zullen worden voor eventueel gepleegde misdaden tijdens zijn regeerperiode). Er werden nieuwe verkiezingen gehouden, waarbij slechts één kandidaat beschikbaar was, Salehs rechterhand Mansour al-Hadi. Familieleden van Saleh bekleden echter nog steeds invloedrijke posities in de regering en het leger. 

Actoren betrokken bij vredesinitiatieven
Los van de vredesonderhandelingen zijn er vaak ook burgerorganisaties actief om de vrede te bevorderen.


Begin augustus 2011 sprak de VN Veiligheidsraad bezorgdheid uit over de verslechterde economische en humanitaire omstandigheden in Jemen. Die zorg gaat hierbij niet alleen om Jemen zelf, maar om de stabiliteit voor het hele Arabisch Schiereiland door de aanwezigheid van al-Qaida. Jemen werd opgeroepen geen geweld te gebruiken tegen demonstranten en er alles aan te doen om de hervormingen door te voeren en aan de eisen van de demonstranten te voldoen. Het vredesproces wordt voornamelijk geleid door de Gulf Cooperation Council (GCC, het samenwerkingsverband van zes Golfstaten onder leiding van Saoedi-Arabië). Deze heeft zowel bemiddeld in het conflict tussen de Houthi's en de regering als tussen de demonstranten en de regering. 

Links met Nederland
In 2010 is een top over Jemen gehouden in Londen, waarbij werd besloten dat Nederland een werkgroep zou gaan leiden die Jemen moet helpen een rechtsstaat op te bouwen. Nederland is al jaren een van de belangrijkste donorlanden. Sinds de onrust van 2011 liggen veel projecten echter stil en is ook de Nederlandse ambassade gesloten.


Cijfers

Inwoners:                                          24,8 miljoen 
Interne vluchtelingen:                          454.000 
Vluchtelingen uit Somalië:                   220.000 
Aantal wapens per 100 inwoners:      54,8

Links en downloads
Hier vind je links naar artikelen en websites over dit conflict.

Media 

BBC Yemen timeline: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14704951 
IRIN Yemen timeline: http://www.irinnews.org/Report/95362/YEMEN-Timeline-of-key-events-under-new-president 
BBC News Yemen coutry profile: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/784383.stm 
Yemen News Agency (SABA) http://www.sabanews.net/en/


Rapporten

Koninklijk Instituut voor de Tropen: Op bezoek in Jemen
http://www.kitpublishers.nl/33693/KIT-Publishers/KIT-Publishers-Catalogus?ItemID=2817&title=Op-bezoek-in-Jemen

Human Rights Watch: 
http://www.hrw.org/en/news/2008/11/18/yemen-protect-victims-forgotten-war 

Moment of truth for Yemen. Amnesty International.
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE31/007/2011/en/5fa56895-8601-49c5-a7d0-a2fdecdfab5b/mde310072011en.pdf    

Yemen: Developmental dysfunction and division in a crisis state. Sarah Philips, Developmental Leadership Programme (DLP) http://www.dlprog.org/ftp/download/Public%20Folder/1%20Research%20Papers/Yemen,%20Developmental%20Dysfunction%20and%20Division%20in%20a%20Crisis%20State.pdf    
On the edge of failure, conflict and crisis in Yemen. http://www.york.ac.uk/media/politics/prdu/documents/publications/On%20the%20Edge%20of%20Failure_June-2011.pdf


Websites

Jemen: strijd om hearts and minds
http://www.atlcom.nl/ap_archive/pdf/AP%202010%20nr.%206/Bazi.pdf 

Council on Foreign Relations: 
http://www.cfr.org/yemen/al-qaeda-arabian-peninsula-aqap/p9369 

Yemens Saleh fights to cling to power. 
http://www.presstv.ir/detail/172059.html 

In Pictures: Yemen on the brink of war: http://english.aljazeera.net/indepth/interactive/2011/05/201153011494378870.html


Bronvermelding:

Aymenn Jawad Al-Tamimi. Focus on Yemen, not Israël Palestine. 
http://www.hudson-ny.org/1519/focus-on-yemen   

Butters, Andrew Lee. Yemen: Al-Qaeda's new staging ground? http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1950952,00.html

Craig, Iona. Yemen peace deal falters. 
http://articles.latimes.com/2011/may/23/world/la-fg-yemen-accords-20110523   

Danckaers, Tine. Q en A Noord Jemen. 
http://www.mo.be/artikel/qa-noord-jemen   

Danckaers, Tine. Golf van conflicten in Jemen. 
http://www.mo.be/artikel/golf-van-conflicten-jemen   

Geel, Annemarie van. Jemen als Wild Card. 20 februari 2011 
http://www.faraasha.nl/2011/02/20/jemen-als-“wild-card”/   

Green, Duncan. Yemen, arab spring meets fragile state + resource constraints
http://www.oxfamblogs.org/fp2p/?p=4854   

Human Rights Watch. Yemen: project victims of forgotten war.
http://www.hrw.org/en/news/2008/11/18/yemen-protect-victims-forgotten-war   

International Crisis Group. Diffusing the Saada time bomb. 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iran-gulf/yemen/086-yemen-defusing-the-saada-time-bomb.aspx   

Nrc.nl Al-Qaeda strijders nemen stad Jemen in. 
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/05/29/al-qaeda-strijders-nemen-stad-in-jemen-in/   

Reuters. Saleh to look at restarting Yemeni peace plan. 
http://www.reuters.com/article/2011/08/10/us-yemen-saleh-idUSTRE77966D20110810   

Schmit, Eric. U.S. Widens terror war to Yemen, a Qaeda bastion.
http://www.nytimes.com/2009/12/28/world/middleeast/28yemen.html    

Schmitz, Chuck Civil War in Yemen: The Price of Unity? , Current History, 94:588 (1995:Jan.)

Transparency international Index 2012
http://cpi.transparency.org/cpi2012/   

UN News Centre. Security Council voices grave concern over worsening situation in Yemen.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39263&Cr=Yemen&Cr1   

UN.org. Children in armed conflict. Developments in Yemen.
 http://www.un.org/children/conflict/english/yemen.html   

Yemen.nl Qat gebruik Yemen. 
http://www.yemen.nl/qat-gebruik-jemen-yemen.html