Conflicten Teller nl

 • Er is sprake van grote politieke tegenstellingen, spanningen en/of machtsstrijd
 • Dit heeft nog niet geleid tot geweld of de spanningen gaan niet langer met geweld gepaard
 • Het conflict speelt nu, of niet langer dan een jaar geleden
 • Er is gewapende strijd om de macht over (een deel van) het land
 • Bij de strijd is minstens één regeringsleger en één andere gewapende groepering betrokken
 • Er is gewapende strijd geweest tussen gewapende groepen met meer dan 25 doden per jaar.
 • Er is nu geen grootschalige gewapende strijd meer, er is een vredesakkoord, staakt-het-vuren of het conflict is slapend
 • Er vallen (relatief) weinig doden door de strijd; minder dan 25 per jaar.
 • De oorzaken van het conflict zijn nog niet echt weggenomen.
 • Er kan opnieuw gewapende strijd uitbreken.
 • Er is sprake van grote politieke tegenstellingen, spanningen en/of machtstrijd.
 • Het conflict valt niet onder de bovenstaande 3 definities, maar is belangrijk genoeg om onder de aandacht te worden gebracht.
 • Bij dit conflict zijn filmpjes en/of teksten beschikbaar waarin de persoonlijke verhalen achter het conflict verteld worden.
 • KIik op de vertellerknop hierboven om de popup met de filmpjes te openen.

Aantal conflicten
in de wereld

Ethiopië

2014 | Toon Bijnens

Inleiding

Ethiopië is sinds decennia verwikkeld in enkele binnenlandse en buitenlandse conflicten. Het gaat om politieke onrust, etnische conflicten en grensconflicten. De relaties met Somalië en Eritrea blijven, na bloedige oorlogen, erg onzeker. Bovendien laaien enkele interne, vaak etnische conflicten de laatste jaren weer op. Partijen gebruiken buitensporig geweld. De Ethiopische regering ligt vaak aan de oorzaak van conflicten. Ze worden veroorzaakt door het in beslag nemen en herverdeling van grond door de overheid, met gedwongen verhuizingen voor de bevolking tot gevolg. Bovendien geeft de Ethiopische regering kritiek in het land geen ruimte: civil society, politieke oppositie en journalisten worden hevig onderdrukt.

Edit
Delete
Chronologie

1896: Ethiopië slaat een Italiaanse inval af en wordt niet gekoloniseerd. 

1930-1975: Keizer Haile Selassie regeert over Ethiopië.

1936-41: Het land wordt bezet door Italië en wordt samen met het huidige Eritrea en Somalië onderdeel van Italiaans Oost-Afrika. Ethiopië wordt nooit gekoloniseerd.

1952: Eritrea vormt een federatie met Ethiopië.

1962: Ethiopië maakt Eritrea eenzijdig een provincie. Begin van de dertigjarige onafhankelijkheidsoorlog van Eritrea.

1974: Haile Selassie wordt afgezet in en de Derg, een militaire raad, neemt het land over onder leiding van Mengistu Haile Mariam

1977: Somalië valt de Ogaden-regio van Ethiopië binnen.

1988: Ethiopië en Somalië tekenen een vredesverdrag.

1991: Het Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) neemt de macht over onder leiding van president Meles Zenawi.

1993: Na een referendum verklaart Eritrea zich onafhankelijk.

1995: Meles Zenawi wordt premier van Ethiopië.

1998-2000: Eritrees-Ethiopische grensoorlog.

2005: De eerste meerpartijenverkiezing in Ethiopië, waarbij de herverkiezing van Zenawi wordt betwist, leidt tot gewelddadige protesten.

2006: Ethiopië verklaart de oorlog aan de Unie van Islamitische Rechtbanken (UIR) en valt Somalie binnen.

2009: Ethiopische troepen verlaten Somalië.

2009: Rebellen van het Ogaden National Liberation Front (ONLF) nemen steden in het oosten van het land in na hevige gevechten.

2012: Premier Zenawi sterft en Hailemariam Desalegn volgt hem op.

Edit
Delete
Het conflict

Bij een conflict zijn altijd meerdere actoren betrokken. Dit kunnen organisaties zijn zoals politieke partijen, regeringen van betrokken landen, rebellen groepen, of internationale organisaties zoals de Verenigde Naties. In sommige gevallen zelfs individuele personen, bijvoorbeeld de president van een land of een rebellenleider. Hieronder staan de verschillende actoren die een rol speelden in het conflict in Ethiopië en hun standpunten kort beschreven.Regionaal niveau

- ONLF (Ogaden National Liberation Front): Een militante groepering die strijdt voor de autonomie van de Somalische bevolking in de Ogaden regio.

- OLF (Oromo Liberation Front): Een militante groepering die strijdt voor autonomie in de Oromo regio. 

- ARDUF (Afar Revolutionary Democratic Unity Front): Een militante groepering die strijdt voor autonomie in de Afar regio.


Nationaal niveau

- EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front): Dit is de partij die sinds de jaren ’90 de Ethiopische regering vormt, onder leiding van minister president Meles Zenawi en later Hailemariam Desalegn. De regeringsleden komen vooral uit de Tigray regio en laten weinig ruimte voor oppositie. 

- Ethiopische oppositie: Dit is een ruim begrip. Veel mensen zijn ontevreden met het beleid van de regering enworden onderdrukt. Naast sommige regionale etnische groepen gaat het ook om alle onafhankelijke media, civil society, islamitische groeperingen (twee derde van de bevolking is christelijk, een derde islamitisch) en personen die het slachtoffer worden van landroof door de Ethiopische regering


Internationaal niveau

- PFDJ (People’s Front for Democracy and Justice): De politieke partij die Eritrea regeert sinds de onafhankelijkheid in 1993. Was voordien de Eritrean People's Liberation Front (EPLF), een groepering die vocht voor de onafhankelijkheid van Eritrea.

- UIR (Unie van Islamitische Rechtbanken): Een samenwerkingsverband van islamitische sharia rechtbanken in Somalië die rebelleerden tegen de internationaal erkende overheid van Somalië. 

- Al-Shabaab: Een terroristische organisatie die haar eigen islamitische staat wil vestigen in Somalië en in conflict is met zowel de Somalische als Ethiopische regering.

- Federale regering van Somalië: Bestaat momenteel uit verschillende partijen en onafhankelijke politici. Strijdt samen met de Ethiopische regering in Somalië tegen extremistische bewegingen zoals Al-Shabaab.

- Afrikaanse Unie: Internationale organisatie van Afrikaanse landen. Bemiddelaar in de conflicten tussen Ethiopië en zijn buurlanden Eritrea en Somalië. Stationeert sinds 2007 een vredesmissie (AMISOM) in Somalië, waarbij Ethiopië troepen levert.

- Verenigde Naties: Internationale organisatie waarbij vrijwel elk land van de wereld is aangsloten. Stationeerden na de oorlog tussen Ethiopië en Eritrea een tijdelijke vredesmissie (UNMEE) in het conflictgebied.

- Kenia: Probeert te bemiddelen in het conflict tussen Ethiopië en de ONLF in Ogaden.

Edit
Delete
Onderliggende structuren

De onderliggende structuren zijn de economische, politieke, sociale en religieuze oorzaken van een conflict. Hieronder wordt beschreven hoe deze verschillende oorzaken een rol spelen bij het conflict in Ethiopië. Deze factoren sluiten elkaar uiteraard niet uit, vaak zijn deze factoren afhankelijk van elkaar en beïnvloeden ze elkaar.


Politiek

Sinds 1991, na twee decennia onder communistisch bewind, is het Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) aan de macht in Ethiopië. Onder premier Meles Zenawi, die regeerde sinds 1995, werden oppositie en media steevast onderdrukt, vaak onder het excuus van nationale veiligheid. Zijn opvolger, Hailemariam Desalegn, lijkt ook na de dood van Zenawi in 2012 deze lijn door te zetten. In 2005 werden de verkiezingen betwist, waarop veel geweld, arrestaties en terdoodveroordelingen volgde. Sinds deze verkiezingen laat de regering geen enkel kritisch geluid meer toe in Ethiopië. Er wordt vaak gesproken over druk, intimidatie en bedreigingen. In 2009 werd een anti-terrorismewet aangenomen waardoor het voor de overheid heel makkelijk is om oppositie te arresteren. De media in het land heeft het moeilijk, en journalisten die de overheid tegenspreken worden gevangen gezet. Oppositie wordt onmogelijk gemaakt. 


Ethiopië is verwikkeld in verschillende binnenlandse en buitenlandse conflicten. Intern zijn er regio’s die zich willen afscheiden van Ethiopië. Sinds 1995 is Ethiopië een etnische federatie, wat inhoudt dat het land is onderverdeeld in 9 staten, elk met eigen talen en culturen. De centrale regering daarentegen wordt voornamelijk beheerst door 1 etnische groep, de Tigray, die de macht uitmaken in het land. In Ethiopië zijn verschillende regionale bewegingen actief diestrijden tegen onderdrukking en voor meer autonomie. In het westen van het land, waar Somaliers wonen, ziet het Ogaden National Liberation Front (ONLF) de Ethiopische regering als een bezetter. In de centrale Oromia regio is de regering in conflict met het Oromo Liberation Front (OLF). Als strategie bewapent de regering vaak de lokale bevolking, of blokkeert het de voedseltoegang. Ook in andere regio’s van Ethiopië zijn er organisaties actief die ijveren voor onafhankelijkheid.


Op internationaal vlak is Ethiopië in conflict met twee buren: Eritrea en Somalië, waarbij beide landen werden beschuldigd regionale oppositiebewegingen in Ethiopië te steunen. Eritrea scheidde zich in 1993 na een lange onafhankelijkheidsoorlog af van Ethiopië. In 1998 brak een tweejarige oorlog uit over een grensconflict. Sindsdien is er nog steeds onrust tussen beide landen. Het grensgeschil is nog niet opgelost, en Ethiopië beschuldigt Eritrea er nog steeds van Ethiopische afscheidingsbewegingen te steunen. Het conflict met Somalië hangt samen met het conflict in de Ogaden-regio. Somalië viel in de jaren ’70 de Ogaden-regio van Ethiopië binnen, omdat het dit gebied, bevolkt door Somaliers, als onderdeel van Somalië zag. In recente jaren heeft het Ethiopische leger verschillende keren in Somalië ingegrepen om conservatieve islamitische groeperingen, die volgens Ethiopië opstandelingen in Ogaden steunen, te verwijderen van de macht. Ethiopië voert, ondanks een akkoord met de huidige Somalische regering, nog steeds regelmatig militaire campagnes uit in Somalië tegen bewegingen die het als een bedreiging ziet.


Economisch 

Ondanks dat de economie van Ethiopië snel groeit, profiteert alleen een klein deel van de bevolking hiervan. De werkloosheid blijft hoog.  Sommige regio’s blijven onderontwikkeld, ondanks dat het land rijk is aan natuurlijke hulpbronnen zoals water en land. De Ogaden regio is rijk aan olie en gas, maar de lokale bevolking klaagt dat zij weinig inkomsten zien. 


Sociaal

Ethiopië blijft een van de armste landen ter wereld. Veel mensen trekken naar de stad, waar ze vaak terechtkomen in krottenwijken aan de stadsrand. Regelmatig laait in Ethiopië conflict op tussen etnische groepen, vaak door extreme droogtes of overstromingen die voedseltekorten veroorzaken. Dit treft veel mensen die afhankelijk zijn van landbouw. In sommige regio’s zijn er spanningen tussen bevolkingsgroepen over bezit van land en hulpbronnen (Harar, Gambella)Daarnaast worden deze spanningen vaak veroorzaakt door landroof, waar miljoenen mensen het slachtoffer van zijn in Ethiopië. Dit houdt in dat mensen door de overheid van hun grond weggejaagd worden, hun inkomen verliezen en en gedwongen naar een andere plek moeten verhuizen zonder compensatie. De grond wordt vervolgens vaak aan grote buitenlandse bedrijven gegeven. De Ethiopische overheid plant om de hoofdstad Addis Abeba uit te breiden, ten koste van miljoenen Oromo inwoners die van hun land verdreven worden. 


Religieus

Ethiopië is voor twee derde christelijk en een derde islamitisch. Relaties tussen de godsdiensten in Ethiopië altijd goed zijn geweest, maar  het is onzeker hoe ze zich de komende jaren zullen ontwikkelen.  Hoewel gelijkheid en vrijheid van godsdienst in de grondwet geschreven staan, worden moslims  onderdrukt door de regering onder het mom van terrorismebestrijding. Ze beschuldigen de regering ervan dat ze zich bemoeit met hun godsdienst en dat ze hun religieuze leiders gevangen zet, wat er toe leidt dat veel moslims op straat komen om te protesteren. De regering is bang dat sommige moslims radicaliseren en wil daarom een eigen versie van islam opleggen. Protesten hebben, ondanks hun vreedzaam karakter, tot doden geleid door hard optreden van de overheid


Edit
Delete
Dynamiek

Naast de dieperliggende oorzaken zijn er ook ontwikkelingen die het conflict op korte of lange termijn beïnvloeden. Hiermee worden gebeurtenissen uit een conflict bedoeld, zoals opstanden en vredesonderhandelingen. Wanneer het conflict heviger wordt spreken we van escalatie. Zwakt het conflict af? Dan is er sprake van de-escalatie.


Escalerend

Nationale verkiezingen in 2005 in 2010 leidden tot protesten, met veel geweld en doden als gevolg. In 2010 wordt een oppositieleider zelfs doodgestoken. Bij deze lokale en nationale verkiezingen wint het Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF) van Meles Zenawi, ondanks klachten over fraude, meer dan 99% van de zetels. Er wordt algemeen aangenomen dat de verkiezingen niet eerlijk en vrij zijn geweest en dat oppositiekandidaten geïntimideerd werden door de overheid. Door de ruime anti-terrorismewet van 2009, is het makkelijk voor de overheid om oppositie te vervolgen. Regelmatig vinden in Ethiopië protesten plaats, tegen de onderdrukking van de regering, die vaak met geweld de kop in worden gedrukt. In 2012 en 2013 vonden er grote moslimprotesten plaats in Addis Abeba en de rest van het land, tegen de bemoeienis van de overheid met islamitische zaken. In 2014 protesteren studenten uit Oromia massaal tegen de landroof van de Ethiopische regering. Steeds weer vallen doden bij deze protesten, en er komt weinig informatie naar buiten. De Ethiopische regering zegt geen probleem te hebben met protesten, maar slaat alle protesten hard neer.


Volgens Ethiopië is het grensgeschil met Eritrea niet opgelost. Sinds 2007 begonnen beide landen weer militairen naar de grens te sturen, zonder directe confrontatie. In 2012 voerde het Ethiopische leger voor het eerst weer een aanval uit op Eritrees grondgebied, naar eigen zegen tegen een regionale beweging uit de Afar regio, die vanuit Eritrea aanvallen op Ethiopië zou plannen. Eritrea ontkende dat zij rebellen zou steunen, en weerhield zich van een tegenaanval. Toch is de internationale gemeenschap bezorgd dat de vlam opnieuw in het conflict komt.


Somalië wordt eind 2006 na een lange, relatief vreedzame periode tussen beide landen, binnengevallen door Ethiopische troepen, om de Unie van Islamitische Rechtbanken (UIR) van de macht te verdrijven. De UIR is een conservatieve groepering die een islamitische staat wilde vestigen in Somalië. Volgens de Ethiopische regering steunde de UIR de UIR? opstandelingen in de Ethiopische Ogaden-regio, waardoor Ethiopië besloot bombardementen uit te voeren in Somalië. Wanneer de Somalische regering de touwtjes weer in handen heeft en de UIR verdreven is, trekt Ethiopië zijn troepen in 2009 terug. Het land blijft wel bezorgd-dt over de terroristische beweging Al-Shabaab, die in Somalië actief is en de Somalische bevolking oproept om de wapens op te nemen tegen de Ethiopische regering. De afgelopen jaren, ook in 2014, voerden Ethiopische troepen gevechten uit tegen Al-Shabaab, vaak in samenwerking met de Somalische regering en de vredestroepen van de Afrikaanse Unie.


Het bloedigste binnenlandse Ethiopische conflict is die tussen de regering en de Ogaden-regio, bevolkt door etnische Somaliërs, waar het ONLF actief is. Aanvankelijk begonnen zij als politieke partij, maar nadat ze in 1994 opriepen tot een referendum over onafhankelijkheid, greep de overheid hardhandig in. Sindsdien is het ONLF met de overheid verwikkeld in een harde strijd, dat weer helemaal is losgebroken sinds een dodelijke aanval van ONLF op een olieveld in 2007. In 2012 doodt het ONLF 168 Ethiopische soldaten bij een aanval. Het ONLF voert regelmatig kidnappingen en bomaanslagen uit, hoewel zij dit ontkennen. Volgens de ONLF voert het Ethiopische leger een ware terreur uit in Ogaden, waarbij het dorpen platbrandt en burgers martelt. De Ethiopische regering zorgt er voor dat er zeer weinig informatie uit de regio naar buiten komt. In de Afar-regio, in 2012, sterven vijf buitenlandse toeristen na een kidnapping. Het Afar Revolutionary Democratic Unity Front (ARDUF), een regionale beweging in de Afar-regio, en de Ethiopische regering geven elkaar de schuld.


Regelmatig breken er in Ethiopië gevechten uit tussen etnische groepen, vaak met honderden doden tot gevolg. In 2004 laten bijna 200 mensen het leven bij schermutselingen in de Gambella regio. In 2006 barst ook een conflict los tussen de etnische groepen in de Borena regio. Bij dit conflict worden tussen de 100 en 150 mensen gedood, en slaan duizenden op de vlucht. De oorzaken zijn droogte en schaars vruchtbaar land.


De-escalerend

Na een tweejarige oorlog tussen Ethiopië en Eritrea om het grensgebied, tekenen beide partijen, na onderhandelingen door de Afrikaanse Unie, een wapenstilstand in 2000. De Verenigde Staties stationeren een vredesmacht in het conflictgebied (United Nations Mission for Ethiopia and Eritrea – UNMEE) die tot 2008 aanwezig is. Een commissie bepaalde in 2002 de grens tussen beide landen, met de goedkeuring van Eritrea, maar niet van Ethiopië. In Somalië ging de Ethiopische regering akkoord met een terugtrekking van de troepen uit het conflict, na akkoord over stationering van een vredesmissie van de Afrikaanse Unie. Die is er sinds 2007 aanwezig i In Ethiopië  zelf geeft de anti-terrorismewet uit 2009 de regering meer ruimte om op te treden tegen terrorisme, verstikt het alle oppositie en regionale groeperingen die ijveren voor mensenrechten. In 2012 en 2013 vonden er vredesgesprekken plaats over de Ogaden-regio tussen Ethiopië en het ONLF, zonder resultaat.

Edit
Delete
Actoren bij vredesinitiatieven
Vredesonderhandelingen kunnen door verschillende actoren worden opgezet zoals bijvoorbeeld de Verenigde Naties (VN) of de Afrikaanse Unie (AU). Hieronder lees je welke actoren betrokken zijn bij vredesinitiatieven.


Bij internationale conflicten waarbij Ethiopië betrokken was, speelden de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie een onderhandelingsrol om te komen tot een vredesakkoord. In het conflict tussen ONLF en de Ethiopische regering probeert Kenya te onderhandelen om te komen tot een vredesakkoord (tot nog toe zonder resultaat). In Ethiopië zelf is het door een wet uit 2009 lastig geworden voor lokale NGO’s om internationale fondsen te ontvangen, en om openlijk rond democratisering en mensenrechten te werken omdat de overheid dit onmogelijk maakt. Het blijft moeilijk voor civil society organisaties om zich te registreren en met de regering over mensenrechten en conflicten te praten. Het aantal civil society organisaties is sinds 2009 met bijna tweederde gedaald. Belangrijke lokale NGO’s die werken rond conflicten zijn Ethiopian Human Rights Council, Ethiopian Congress for Democracy en Ethiopian Human Rights and Peace Centre. Maar  het wordt voor hen onmogelijk gemaakt hun werk te doen, omdat zij het risico lopen op zware straffen, tot de doodstraf toe, als zij de regering bekritiseren. Daarom laten ze het vaak over aan internationale organisaties en regeringen om in dialoog te gaan met de regering. De meeste internationale NGO’s in Ethiopië focussen vooral op noodhulp. Sommige internationale NGO’s trainen lokale gemeenschappen in Ethiopië in geweldloosheid en het oplossen van conflicten. Ethiopische civil society in het buitenland heeft meer ademruimte: zij proberen de internationale gemeenschap, vooral Europa en de VS, aan te sporen om druk uit te oefenen op de Ethiopische overheid om conflicten, zoals in Ogaden, vreedzaam op te lossen. 

Links met Nederland
Nederland probeert op verschillende manieren bij te dragen aan vrede in de wereld. Zo ook in Ethiopië. Onder dit kopje vind je meer informatie over de belangrijke rol die Nederland heeft gespeeld in het conflict in Ethiopië.


Na de oorlog tussen Eritrea en Ethiopië leverde Nederland een kwart van de troepen van de UNMEE vredesmacht. Tegenwoordig is Ethiopië één van de vijftien partnerlanden van Nederland. Het is een “overgangsland”, wat betekent dat Nederland meer wil focussen op handel dan op ontwikkelingshulp. Nederland wil de stabiliteit in Ethiopië vergroten door lokale interne conflicten in het land te voorkomen. Dit doet Nederland door de rechtspraak te ondersteunen, zwakke groepen in de Ethiopische samenleving te beschermen en geweld tegen vrouwen en kinderen te bestrijden. Nederland geeft training in mensenrechten aan lokale politie en probeert de capaciteiten van de Ethiopische justitie te ondersteunen en te verbeteren. Op het vlak van water – en landbeheer probeert Nederland bevolkingsgroepen te stimuleren om samen te werken om conflicten te vermijden. Het blijft wel moeilijk om NGO’s te steunen die mensenrechtenschendingen in conflictsituaties in Ethiopië aankaarten, vanwege de onderdrukking van de overheid. Nederlandse NGO’s die actief zijn in Ethiopië focussen vooral op noodhulp. Daarnaast is voor Nederland de handel met Ethiopië erg belangrijk, waardoor Nederland vooral focust op een “stille” diplomatie in plaats van de regering openlijk te bekritiseren.

Cijfers
Hoe zou je het conflict kunnen weergeven in cijfers? Soms kunnen cijfers de hevigheid van een conflict heel goed weergeven. In dit stuk vind je de belangrijkste cijfers over het conflict in Ethiopië.
 • Ethiopië heeft momenteel 316.000 interne vluchtelingen, op de vlucht door interne conflicten.
 • Het conflict tussen Ethiopië en Eritrea telde tot nog toe meer dan 100.000 doden 
 • 39% van de Ethiopische bevolking leeft onder de armoedegrens.
 • Van 2008 tot en met januari 2011 verpachtte Ethiopië minstens 3,6 miljoen hectare land, een gebied ter grootte van Nederland.
Bronnen
Hieronder vind je interessante links naar media en websites.

Media

- Tijdlijn van Ethiopië


- Uppsala Conflict Database


- CIA World Factbook Ethiopië


- Mensenrechtenorganisatie Amnesty International over Ethiopië


- Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch over Ethiopië


- International Crisis Group over Ethiopië en Eritrea


- GlobalSecurity.org over de Ethiopisch-Eritrese oorlog


- GlobalSecurity.org over de oorlog in Ogaden


- GlobalSecurity.org over het conflict tussen Ethiopië en Somalië


- Website over Oromo protesten tegen de regering


- BBC News (1999, 23 juni) ‘Africa Massacre 'involved Oromos', says Kenya’


- BBC News,(2000, 4 juni) ‘Fresh Plan for Horn Peace


Rapporten

- United Nations Eritrea Ethiopia Boundary Commission (2003, 7 juli) ‘Decision Pursuant to Article 15B of the Commission’s Demarcation Directions’ United Nations Population Fund

- United Nations Security Council (2003, 31 maart) S/2003/257/Add.1 ‘Progress Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea’

- UNHCR (2011, 19 augustus) ‘Life-saving efforts in Ethiopia continue, growing shelter needs in Djibouti’

- UNHCR (2011, 23 augustus) ‘UNHCR experts sent to remote Ethiopian area to help 18,000 Somalis’

- Human Rights Watch (2008, 27 november) ‘Ethiopia: Charge or Free Ethnic Oromo Terrorism Suspects’ 

- Human Rights Watch (2005, 9 mei) ‘Suppressing Dissent’

- International Crisis Group (2009, 4 september) Africa Report N°153 ‘Ethiopia: Ethnic Federalism and its Discontents’

- Mariam, Alemayehu G. (2011, 23 augustus) ‘How Zenawi 'Weaponizes' Famine in Ethiopia’

- McLure, Jason (2010, 2 maart) ‘Candidate is Stabbed to Death in Ethiopia’ in: The New York Times

- McLure, Jason (2010, 23 mei) ‘Ethiopian Party Accused of Intimidation Before Election’ in: The New York Times


Videos

- BBC Newsnight (2011, 5 augustus) ‘Ethiopia 'using aid as weapon of oppression'’

- BBC News (2011, 4 juli) ‘Threat of famine in Horn of Africa’

- YouTube, Ogaden oorlog