Conflicten Teller nl

 • Er is sprake van grote politieke tegenstellingen, spanningen en/of machtsstrijd
 • Dit heeft nog niet geleid tot geweld of de spanningen gaan niet langer met geweld gepaard
 • Het conflict speelt nu, of niet langer dan een jaar geleden
 • Er is gewapende strijd om de macht over (een deel van) het land
 • Bij de strijd is minstens één regeringsleger en één andere gewapende groepering betrokken
 • Er is gewapende strijd geweest tussen gewapende groepen met meer dan 25 doden per jaar.
 • Er is nu geen grootschalige gewapende strijd meer, er is een vredesakkoord, staakt-het-vuren of het conflict is slapend
 • Er vallen (relatief) weinig doden door de strijd; minder dan 25 per jaar.
 • De oorzaken van het conflict zijn nog niet echt weggenomen.
 • Er kan opnieuw gewapende strijd uitbreken.
 • Er is sprake van grote politieke tegenstellingen, spanningen en/of machtstrijd.
 • Het conflict valt niet onder de bovenstaande 3 definities, maar is belangrijk genoeg om onder de aandacht te worden gebracht.
 • Bij dit conflict zijn filmpjes en/of teksten beschikbaar waarin de persoonlijke verhalen achter het conflict verteld worden.
 • KIik op de vertellerknop hierboven om de popup met de filmpjes te openen.

Aantal conflicten
in de wereld

Eritrea - Djibouti

juni 2010

Inleiding

De landen Eritrea en Djibouti beweren van elkaar dat de één grondgebied van de ander in wilt nemen. Tussen 1996 en 1999 resulteerde dit in een gewapend conflict tussen de twee landen. In 2008 vonden er opnieuw gewelddadigheden tussen de legers van beide landen plaats. Sindsdien hebben er geen schermutselingen meer plaatsgevonden, maar werken zowel Eritrea als Djibouti slecht mee aan het vinden van een oplossing van het conflict door de internationale gemeenschap.

Edit
Delete
Betrokkenheid partijen

- De regering en het leger van Eritrea

- De regering en het leger van Djibouti

- De VN (alleen als bemiddelaar)

Edit
Delete
Het conflict

Het conflict tussen de landen Eritrea en Djibouti is een grensconflict, wat nog stamt uit het kolonisatietijdperk. Djibouti (vroeger Frans Somaliland genoemd) was een kolonie van Frankrijk, terwijl Eritrea tot Italië behoorde. In 1935 maakten de Fransen en het toenmalige fascistische regime van Benito Mussolini afspraken een neutrale zone tussen Frans Somaliland en Eritrea op te stellen. Deze zone kwam in feite onder het beheer van Italië en werd vervolgens bij Eritrea ingelijfd.


Djibouti werd onafhankelijk in 1977. Na de onafhankelijkheid van Eritrea in 1993 van Ethiopië (Eritrea is nog 30 jaar lang een provincie van Ethiopië geweest) kwam deze afspraak in het geding. Djibouti wilde het door de Fransen weggegeven gebied graag terughebben, en in 1996 mondde dit uit in een conflict tussen Djibouti en Eritrea. Een escalatie van het conflict werd voorkomen toen beide landen hun troepen achter de eigen grenzen terugtrokken. In 1999 kwam het echter bijna opnieuw tot een geweldsuitbarsting tussen beide landen, toen Eritrea Djibouti ervan beschuldigde buurland Ethiopië in het gewapende conflict tussen Eritrea en Ethiopië te steunen. Djibouti beweerde op diens beurt dat Eritrea een toenmalige rebellenbeweging die in Djibouti actief was te ondersteunen. Ook dit keer werd een gewelddadige escalatie afgewend.

 

In 2008 is het tussen de twee landen tot de derde uitbarsting in dit conflict gekomen. In april 2008 werden er rapporten door de regering van Djibouti naar buiten gebracht waaruit bleek dat Eritrea op grondgebied waarvan de regering van Djibouti van mening is dat het tot het grondgebied van Djibouti behoort, werkers uit Eritrea actief waren en dat Eritrea een deel van het betwiste grondgebied zichzelf toegeëigend had. Djibouti protesteerde hierover bij de VN. Beide landen verhoogden vervolgens hun troepenaantallen bij het grensgebied, terwijl ze ook aan de onderhandelingstafel zaten waar de VN probeerde te bemiddelen.

 

In juni 2008 waren er ondanks de bemiddelingspogingen van de internationale gemeenschap opnieuw gewelddadigheden tussen de legers van beide landen. De gewelddadigheden duurden maar drie dagen, waarbij door de internationale gemeenschap vooral Eritrea beschuldigd werd van de aanzet tot de gewelddadigheden.

 

Door bemiddeling van de VN werd er in september 2008 een vredesakkoord tussen Eritrea en Djibouti ondertekend. De bedoeling was dat Eritrea, wat op dat moment troepen op het grondgebied van Djibouti had, deze zou terugtrekken en beide partijen vreedzaam zouden gaan onderhandelen over het conflict. Echter, beide partijen, en met name Eritrea, werkten niet met de gemaakte afspraken met de VN mee. Als gevolg werd er in december 2009 door de VN Veiligheidsraad een resolutie aangenomen, waarin van Eritrea werd geëist dat deze zijn troepen terug zou trekken uit Djibouti, de regering van Djibouti niet langer zou proberen te ondermijnen en zich diende te houden aan het ‘Djibouti-akkoord’ uit 2008. Ondanks de resolutie, werd er weinig vooruitgang geboekt tussen beide landen. In juni 2010 hebben beide landen daarom de hulp van de Emir van Qatar gevraagd om te bemiddelen in het conflict.

 

Stand van zaken juni 2010


Begin juni 2010 hebben Eritrea en Djibouti via bemiddeling van de Emir van Qatar een overeenkomst gesloten over een mogelijk vredesproces. In de overeenkomst is afgesproken dat de Emir en beide landen zullen werken aan een structureel betere diplomatieke relatie en dat de Emir naar een permanente oplossing voor het conflict tussen beide landen zal zoeken. Ook is er afgesproken dat Eritrea diens troepen uit de grensgebieden met Djibouti zal terugtrekken. Dit alles moet nog wel plaatsvinden, wat niet betekent dat de dreiging nu ten einde is.

 

Cijfers


Hoeveel burgerslachtoffers bij de verschillende schermutselingen tussen de legers van Eritrea en Djibouti zijn gevallen en hoeveel mensen hebben moeten vluchten is onbekend. Het enige wat bekend is, is dat er tijdens de geweldsuitbarstingen in 2008 meer dan 35 soldaten (van beide landen) omgekomen zijn.

 

Betrokkenheid internationale gemeenschap bij het conflict


De internationale gemeenschap is via de VN betrokken geweest bij dit conflict. De VN heeft verschillende keren opgetreden als bemiddelaar tussen Djibouti en Eritrea. Ook heeft de VN Veiligheidsraad een resolutie aangenomen tegen Eritrea, waarin van Eritrea werd geëist dat deze diens troepen uit Djibouti zou terugtrekken en zich zou gaan houden aan de gemaakte afspraken in het ‘Djibouti akkoord’ uit 2008. Via de resolutie legde de VN een wapenembargo op tegen Eritrea: niemand mag wapens leveren aan Eritrea maar Eritrea mag ook zelf geen wapens aan andere landen leveren.

Edit
Delete
Vredesproces en wederopbouw

Nederlandse NGO's actief (Alleen in Eritrea):


ICCO

Oxfam Novib

Edit
Delete
Betrokkenheid vrouwen in het conflict

Zowel mannen als vrouwen zijn dienstplichting in Eritrea. Seksuele intimidatie en geweld is een bekend probleem in het leger van Eritrea en iets waar veel vrouwen die in het leger dienen mee te maken krijgen. Er zijn echter geen goede strafmaatregelen hiervoor, met als gevolg dat daders vaak vrijuit gaan.


Edit
Delete
Links en downloads
Hier vind je links naar interessante websites en artikelen over dit conflict.

Media


New York Times

‘A conflict’s buffer zone: rocks and inches (25 mei 2008 – Engelstalig):

http://www.nytimes.com/2008/05/25/world/africa/25djibouti.html?_r=1


Websites


Uppsala Universiteit

Uppsala Conflict Database – Djibouti-Eritrea (Engelstalig):

http://www.pcr.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=53®ionSelect=1-Northern_Africa#